Asimex Plus

REGULAMIN

 

 

 

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.1.Sklep Internetowy www.asimexpus.eu jest prowadzony przez firmę:

 

Asimex Plus

Andrzej Wojciechowski

Dąbie 54

23-310 Modliborzyce
wpis do ewidencji gospodarczej
prowadzonej przez Wójta Gminy Modliborzyce

pow. Janów Lubelski
pod nr. 100/2002
NIP 7151677170: ; Regon 432721848
z siedzibą w Kraśniku, ul. Przechodnia 6/11  23-200

 

 

Adres do reklamacji:

Asimex Plus Andrzej Wojciechowski

ul. Przechodnia 6/11

23-200 Kraśnik

mail: biuro@asimexplus.eu

tel/fax: 81 825 01 90

 

1.2.Warunkiem skorzystania ze Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

 

1.3.Ze Sklepu Internetowego w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych

 

1.4.Regulamin stosuje się wyłącznie do konsumentów, w rozumieniu obowiązujących przepisów.

 

1.5.Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu: Każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie może odróżniać się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni szlachetnych) oraz ich wymiarów

 

1.6.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów przesyłki.

 

1.7. Właściwości produktów szczegółowo opisane są w opisie produktu.

 

1.8. Podane wymiary i wagi są parametrami orientacyjnymi

 

1.9.Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


1.10 . Wszelkich informacji na temat Sklepu Internetowego oraz załatwiania spraw związanych ze Sklepem Internetowym można uzyskać pod numerem telefonu 694 157 167 lub wysyłając e-mail na adres – biuro@asimexplus.eu

 

 

§ 2. Składanie zamówień, płatności, wysyłka

 

2.1 .Klient wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do sklepu internetowego składa ofertę kupna towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

2.2.Klient zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

 

2.3 .Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godz. na dobę . Zapis nie dotyczy zamówień telefonicznych .

 

2.4 . Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie przesyłka wysyłana jest tego samego dnia roboczego do godz 15 :00

 

2.5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów składania zamówień :

 

- złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu

 

- złożenie zamówienia drogą telefoniczną numer telefonu : 694 157 167

 

- złożenie zamówienia drogą e-mailową: biuro@asimexplus.eu

 

2.6. Zamówiony towar wysyłamy na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

2.7. Za zamówione towary Klient może zapłacić :

 

- bezpośrednim przelewem bankowym na nasze konto banku PKO Bank Polski 50 1020 5558 1111 1413 0790 0038

 

- przy odbiorze (za pobraniem) : należność pobiera listonosz

 

2.8. Koszty dostawy :

 

- przy zakupach powyżej 300 zł/netto przesyłka jest bezpłatna ( wysyłana  Pocztą Polską)

 

- do kwoty 300 zł/netto koszt wynosi 10 zł brutto (list polecony priorytetowy).

 

- przy zakupach za pobraniem koszt wysyłki: 17 zł brutto (Pocztex Kurier 48 Pobranie)

 

- przy wysyłaniu towaru kurierem koszt wysyłki : 15 zł brutto (Pocztex Kurier 48)

 

2.9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument stwierdzający dokonanie transakcji - paragon fiskalny lub Faktura VAT

 

§3. Prawa konsumenta

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:  

 3.1 Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta -konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Sprzedawca zwraca kupującemu zapłaconą cenę oraz koszty przesyłki jakie kupujący poniósł za dostawę towaru, ale tylko koszty najtańszego zwykłego sposobu dostępnego w ofercie sprzedawcy. 

3.2 Aby odstąpić od umowy zawartej na stronie internetowej www.asimexplus.eu, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail biuro@asimexplus.eu lub adres korespondencyjny sklepu.

Wzór odstąpenia od umowy znajduje się tutaj.

 

3.3 W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę, tak aby nie uległa zniszczeniu podczas transportu.

 

3.4 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

3.5 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

4. Ochrona danych

 

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez firmę Asimex Plus (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

 

Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.  
Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – firma Asimex Plus.

Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora biuro@asimexplus.eu

 

 

§4. Postanowienia końcowe


Sprzedający oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 

Firma Asimex Plus zastrzega sobie prawo do :

 

- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciagu dnia

- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Asimex Plus

- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego

- przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją Zamówień w Sklepie Asimex Plus rozstrzygać się będą w pierwszej kolejności polubownie poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane właściwemu sądowi zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego lub innych przepisów prawa.

 

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek część regulaminu z obowiązującym prawem Sklep internetowy Asimex Plus deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu .

 

 

 

 

 

 

Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami) Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. W celu akceptacji i wyłączenia komunikatu kliknij na X w prawym górnym rogu tej informacji. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej.